Отпечатване на 500 фототипни броя от "Борбата въ Охридско и Костурско (до 1904)" 1926