УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ „ФОНДАЦИЯ МАКЕДОНИЯ“

ГЛАВА I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1  /1/ Фондация „ФОНДАЦИЯ МАКЕДОНИЯ“, наричана за краткост Фондацията е юридическо лице, регистрирано и опериращо съгласно изискванията на чл. 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията е независима, недържавна, непартийна и самоуправляваща се организация.

/2/ Фондацията се учредява с акт на дарение от 100 /сто/ лева от нейния учредител ВИКТОР БРАЙКОВ СТОЯНОВ

/3/Фондацията се учредява в обществена полза за неопределен срок.

/4/Седалище и адрес на управление на фондацията е гр. София, п.к. 1616, ул. „Брезите“ № 3.

/5/ Фондацията може да открива клонове в страната и в чужбина.

/6/ Фондацията ще изписва наименованието си на латиница MACEDONIA FOUNDATION.

ГЛАВА II.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.2 Основни цели на Фондацията са:

/1/ да създаде условия за сближаване между хората в Република България и Република Северна Македония;

/2/ да спомогне за задълбочаване на икономически връзки между Република България и Република Северна Македония;

/3/ да съдейства за определяне на тарифи за роуминг между Република България и Република Северна Македония, като за между България и страните от ЕС;

/4/ да съдейства за повишаване на търговията и свободно движение на хора, стоки и капитали, насърчаване на взаимните инвестиции между Република България и Република Северна Македония;

/5/ да извършва дейности за спомагане и увеличаване на културния обмен, да предоставя литература на български език, да стимулира цифровата комуникация, взаимно ретранслиране на телевизионни и радио продукции, както и навлизане на телевизионния и радио пазар на дружества на двете държави;

/6/ работа с държавните институции в Република България за облекчаване и ускоряване на процедурите по придобиване на българско гражданство от лица с български произход, родом от Република Северна Македония;

/7/ изпращането на български книги до гражданите на Република Северна Македония;

/8/ отпечатването и разпространението на ключови за българската история книги сред населението в Република Северна Македония;

/9/ създаването на няколко ежегодни македоно-български събори - фестивали, които да се утвърдят и да представят общия ни фолклор;

/10/ съдействие за гостуване на български театри в Република Северна Македония и изграждането на поне три детски куклени театри;

/11/ въвеждане изучаването на български книжовен език като свободно избираем предмет в македонските училища, като за целта Фондацията ще съдейства за подготовка и изпращане на учители по български език и литература и българска история, както и български учебници;

/12/ изграждането на единно онлайн училище по български език и литература и българска история, в което да могат да учат безплатно всички желаещи деца в Република Северна Македония и всички желаещи възрастни в секция - вечерно онлайн училище;

/13/ изграждането на летни ученически лагери за македонски деца в Република България;

/14/ изграждането на исторически парк на територията на Република Северна Македония за историята на Република Северна Македония, в който парк да може да се види подредена и пресъздадена обща история между Република Северна Македония и Република България;

/15/ работа с европейските институции по ученическата програма Еразъм за обмен на ученици и студенти между Република Северна Македония и Република България;

/16/ изработка и подаряване на български знамена, тениски, шапки, блузи и прочие с ликове на велики българи от Македония на всеки гражданин от Република Северна Македония, който желае;

/17/ изграждане на паметници и паметни плочи на бележити българи на територията на Република Северна Македония;

/18/ осигуряване на социални пакети с храна и вещи от първа необходимост на социално слаби семейства в Република Северна Македония за Великден и Рождество Христово;

/19/ осигуряване на стипендии за образование на ученици с висок успех и любов към науката в престижни университети, осигуряване на стипендии и финансиране на научни работници във връзка с тяхната дейност и работа в Република Северна Македония;

/20/ съдействие за лечение и здравни консултации в Република България на граждани на Република Северна Македония.

Чл.3 Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:

/1/ Популяризиране в социалните мрежи, средствата за масово осведомяване /телевизии и радиа/, както и цялото интернет пространство целите на Фондацията, с цел масова подкрепа от българското население за реализирането им;

/2/ Набиране на средства за реализиране на целите на фондация от физически и юридически лица, както и от държавни и общински органи;

/3/ Работа с всички държавни и общински институции, както и неправителствени организации за общи инициативи за засилване на контактите между гражданите на двете държави и пазене на българщината и подкрепа на населението с българско самосъзнание в Република Северна Македония;

/4/ Участие в български и международни проекти и инициативи за реализиране целите на фондацията;

/5/ Изработване на интернет сайт и страница в социалните мрежи за популяризиране и постигане на целите на фондацията.

ГЛАВА III.

ФИНАНСИРАНЕ, ИЗТОЧНИЦИ, ИМУЩЕСТВО

Чл.4 /1/ Фондацията набира финансови средства от дарения, спонсорство, приходи от собствени дейности, субсидии от държавния и/или общински бюджети и по други незабранени от закона способи.

/2/ Фондацията формира имущество от дарения и завещания, приходи от движимо и недвижимо имущество, финансова помощ от физически и/или юридически лица, имущество от закупуване и замяна, включително от право на собственост и други вещни права върху интелектуалната и индустриална собственост, патенти, лицензи, както право на вземане, купуване на акции, държавни ценни книжа и други подобни.

/3/ Разходите се извършват в съответствие с решенията на Директора на фондацията.

/4/ Всички дарения и завещания се вписват в нарочна Книга на дарителите.

/5/ Фондацията може да откаже приемането на дарения или завещания, ако условията поставени в тях, не съответстват на целите ѝ.

/6/ В случай че Фондацията е посочена като наследник, Директорът приема наследството по опис.

Чл.5 /1/ Фондацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този Учредителен акт. Подборът на лицата които се подпомагат и начинът на тяхното подпомагане от Фондацията, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности към момента на приемане на решението за подпомагане.

/2/ За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от Настоятелството, с мнозинство от членовете му, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите органи на Фондацията и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните органи на Фондацията до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Фондацията.

/3/ Фондацията не може да сключва сделки с лицата по ал. /2/, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията, или са сключени при общи условия, публично обявени.

/4/ Във връзка с дейността като организация подпомагаща културата, подпомагането не може да бъде в полза на: 1. членове на органи на Фондацията, и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 2. лица, които са били членове на управителните органи на Фондацията, до две години преди датата на вземане на решението; 3. юридически лица, финансирали Фондацията, до три години преди датата на вземане на решение; 4. юридически лица, в които лицата по т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения; 5. свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 - 8 от допълнителните разпоредби на Търговския закон .

/5/ Фондацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно: 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати, както и сключените договори, тяхното изпълнение и резултати /за дейността на организация подпомагаща културата/; 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства, както и стойността на получената за предоставяне помощ и стойността на предоставената безвъзмездна помощ /за дейността на организация подпомагаща културата/; 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; 4. финансовия резултат. Докладът и годишния финансов отчет се приемат от Настоятелството в сроковете предвидени в закона.

ГЛАВА ІV.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.6 /1/ Стопанската дейност на фондацията се развива съобразно допустимите по закон условия за нестопански организации – само ако е свързана с предмета на основната дейност (чл. 3 ал.(3) – (6) ЗЮЛНЦ).

/2/ Приходите от стопанска дейност на фондацията се ползват само за постигане на целите по чл. 2.

ГЛАВА V.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА. ОТЧЕТНОСТ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.7 /1/ Всяка отделна инициатива на фондацията, която може да се определи като дейност или самостоятелно мероприятие (което не е част от група мероприятия, представляващи обособена дейност), може да се разработва като самостоятелен проект с отделна отчетност на документите, имуществата и средствата. Директорът определя наименование на всеки проект.

/2/ При установяване на отделен проект, Директорът определя писмено имуществата на фондацията, които ще обслужват програмата/ проекта.

/3/ Дейността на фондацията се управлява и регулира с писмени Актове, издадени от Директора, или от Настоятелството. Актът съдържа пореден номер, дата на издаване, трите имена и длъжността на издателя, наименованието на проекта, по който Актът се издава, управленското изявление, и подпис на издателя. Ако Актът не може да бъде отнесен към определен проект, вместо наименование в Акта се записва “С общо предназначение”. Актовете имат задължителна сила за лицата в трудовоправни отношения с фондацията, а спрямо лицата, имащи облигационни отношения с фондацията, Актовете имат задължителна сила, съобразно уговореното между лицето и фондацията. Актовете могат да имат установително и/или удостоверително значение като изявления на фондацията, когато имат отношение към външни физически и юридически лица или органи на власт.

/4/ Ако не е определен Директор, или определеният е в обективна невъзможност да извършва изявления с правна сила за период по-дълъг от 6 месеца, или отсъства от България за същия период, Актовете се издават от Настоятелството, или от лице, упълномощено от Настоятелството.

/5/ Действия или изявления, които съгласно този учредителен акт се извършват само от Настоятелството, се осъществяват чрез Актове, издадени от Настоятелството.

/6/ Всяко писмено изявление от името на фондацията до трето лице следва да съдържа наименованието, седалището, адреса, както и данни за регистрацията, включително и единен идентификационен код.

Чл.8 /1/ Фондацията изразява волята си, извършва правни действия и се представлява чрез Директор (избиран от Настоятелството), който е неин управителен орган. По съдебни спорове между фондацията от една страна, и Директора, от друга страна, фондацията може да се представлява и от едно или няколко лица, определени от Настоятелството. Ако са определени повече от един Директори, те представляват Фондацията заедно и/или поотделно. Фондацията няма членове.

/2/ Фондацията може да участва в работата на орган на друго юридическо лице чрез свой Директор или упълномощено от него лице. Упълномощаването може да бъде общо (генерално), което се удостоверява с пълномощно с нотариална заверка на подписа на Директор, или по конкретен въпрос, с писмено пълномощно.

/3/ Необходимо е писмен Акт, подписан от всички членове на Настоятелството, когато се извършва изявление на фондацията относно:

 1. обстоятелства, въз основа на които се изготвя документ, подлежащ на обявяване, или се променя, създава или прекратява обстоятелство, подлежащо на вписване в регистър, определен със закон (например ТРРЮЛНЦ, имотен, на собствениците на МПС, и др.),
 2. или относно сключване на сделки или извършване на изявления, за които се изисква нотариална форма по закон.В тези случаи заинтересованите лица следва да приемат като изявление на фондацията изявлението, което е отразено в Акта на Настоятелството. Изявление на представител на фондацията (Директор, пълномощник или др.), което противоречи на текста на такова съгласие, е нищожно.

Чл.9 /1/ Фондацията се управлява съобразно този учредителен акт и се представлява от физическо лице–Директор, или Директори. Директорът (Директорите) е управителен орган и има правата и задълженията:

 1. да организира и да осъществява дейността на фондацията съобразно целите, средствата и дейностите, установени в този учредителен акт;
 2. да организира вътрешната структура и реда за работа на персонала;
 3. да извършва от името на фондацията изявления и да сключва договори;
 4. да определя с Акт адреса на управление на фондацията;
 5. да изпълнява всички други действия за и от името на фондацията, които са задължителни съгласно нормативен акт, които представляват изпълнение на договорно задължение на фондацията или които засягат права и интереси на фондацията.

/2/ Директорът се определя с Акт на Настоятелството, въз основа на декларация от лицето, определено за Директор, че е запознато с текстовете на Учредителния акт на фондацията и приема задълженията, реда и условията, съдържащи се в същия. Декларацията е с нотариална заверка на подписа. Ако Директорът е учредител на фондацията (или лице с учредителни права), декларация не се изготвя. Допълнителни условия по отношенията с фондацията (включително възнаграждението на Директора и специални уговорки относно неговата отговорност) могат да се определят с договор между Директора и Настоятелството (чрез друг член на Настоятелството, различен от Директора, действащ по изключение от името на фондацията).

/3/ Директорът може да не е член на Настоятелството.

Чл.10 /1/ Директорът осъществява еднолично правата си.

/2/ Директорът може да преупълномощава трето лице да извършва определени действия от името на фондацията, които са в кръга на правомощията на Директора, въз основа на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл.11 /1/ Настоятелството на фондацията е нейния колективен върховен орган. Състои се от три лица. Настоятелството попълва състава си по следните начини:

 1. Въз основа на писмено предложение на кандидат за член и Акт на Настоятелството, с който се приема новия член или се заменя на мястото на досегашен такъв;
 2. При невъзможност за вземане на решение по реда на предходната точка, всеки член на Настоятелството, както и всяко лице, което би се ползвало от дейността на фондацията, може да поиска от окръжния съд по седалището й да попълва състава на Настоятелството.

/2/ Членството в Настоятелството се прекратява по писмено искане на напускащ член с едномесечно предизвестие, отправено до друг член, както и при смърт, прекратяване или поставяне под запрещение на член, или при фактическа невъзможност на член да участва в издаване на Актове на Настоятелството за период над 6 месеца. Невъзможността се установява с Акт, издаден от действащите членове. Трите лица - учредители съставляват първото Настоятелство на фондацията.

/3/ Всички действия на фондацията по чл. 7, ал. 4, чл. 7, ал. 5, чл. 8, ал. 1 – относно определяне на Директора, и за спорове между фондацията и Директора, чл. 8, ал. 3, чл. 13, ал. 3, чл. 14, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 1, т. 1, , чл. 5, ал. 2 и чл. 12 от този Учредителен акт, се упражняват изключително въз основа на акт на Настоятелството.

/4/ Настоятелството се свиква по инициатива на всеки от неговите членове, или от Директора /ако не е член/. Поканата се отправя на адреса на всеки от членовете. Решения и Актове на Настоятелството са валидни и без да е извършено свикване с покани, ако документът е подписан от всички членове на Настоятелството, независимо от евентуалната липса на единодушни решения в него. Всеки член има право на един глас при вземане на решенията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а относно правата по ал. /3/ - с единодушие от всички членове. Обикновеното мнозинство е налице, когато по еднакъв начин са гласували повече от половината членове. За заседанията на Настоятелството се водят протоколи, които се подписват от присъствалите членове. Директорът съхранява всички протоколи в специална книга за тази цел. Протоколите са достъпни за членовете на Настоятелството и Директора.

/5/ В случай на прекратяване на членство в Настоятелството, при което същия остане с по – малко от трима членове, останалите членове упражняват правата на Настоятелството в срок до една година. В този срок останалите членове следва да допълнят състава на съвета.

/6/ В случай, че Настоятелството остане фактически без членове, или останалият единствен член не приеме нов член в срока по ал. /5/, Директорът /ако не е член/ има правото да определи нови членове на Настоятелството. В този случай Директорът не може да определи себе си или свързано със себе си лице за член на Настоятелството. Свързаността се определя съгласно дефинициите на Търговския закон действащи към съответния момент.

Чл.12 /1/ Учредителят, съгласно чл. 36 ЗЮЛНЦ, има запазените права да отменя решенията на органите на Фондацията, както и да приема решения и да извършва действия вместо орган на Фондацията ако такъв към същия момент липсва или няма членове. Учредител може да прехвърли запазените си права на друго лице или лица. Прехвърлянето се извършва с договор с нотариална заверка на подписите, или със завещание. При липса на завещание, в случай на смърт или поставяне под запрещение на Учредителя, учредителните права се придобиват от лицата с права на негови наследници по закон, съгласно българския закон. Когато прехвърлянето на учредителните права се извършва на повече от едно лице, в договора или в завещанието се урежда редът по който учредителните права се осъществяват от придобиващите ги лица. Ако този ред не е уреден, получателите на учредителните права упражняват тези права само заедно. Последващи носители на учредителните права имат всички права на Учредител без изключение. Когато учредителните права бъдат прехвърлени, новите носители са длъжни да уведомят Директора/ Директорите за прехвърлянето. Ако Директор действа против интереса или волята на носител на учредителни права, който не е уведомил Директора/ Директорите за придобиването на учредителните права, действащият Директор не носи отговорност за тези свои действия. По същия ред и при същите условия се прехвърлят учредителни права от последващ техен носител, на друго лице или лица.

/2/ Когато учредителните права се упражняват от две и повече лица, всяко от тези лица може да се откаже от тези права като предостави на друг техен носител заявление за отказ с нотариална заверка на подписа. Упражняване на учредителните права се прекратява и при смърт на техния носител, прекратяване (на юридическото лице – техен носител), или поставяне под запрещение на техен носител. Отказът и прекратяването на учредителни права също се съобщават незабавно на Директора/ Директорите, от действащ останал носител на учредителните права. Лице с учредителни права може да упълномощи определено от него лице, вместо него да осъществява всички, или част от учредителните права, чрез пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл.13 Този Учредителен акт може да се изменя и допълва от Настоятелството по реда, предвиден в закона и настоящия документ.

ГЛАВА VI.

КЛОНОВЕ. СЛИВАНЕ. ВЛИВАНЕ. РАЗДЕЛЯНЕ

Чл.14 /1/ Фондацията може да има клонове. Управителят на клона представлява фондацията (включително в производства пред органи на съдебната власт) относно дейността на клона.

/2/ Фондацията може да се влива в друга фондация, да отделя от себе си фондация или да се разделя на повече фондации. След отделяне или разделяне фондациите отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

/3/ При сливане, вливане, отделяне или разделяне, Настоятелството следва да уреди изцяло статута и органите на новите юридически лица, както и състава на техните органи.

ГЛАВА VII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.15 /1/ Фондацията се прекратява с решение на Настоятелството, или с решение на съда в случаите и по реда, предвидени в закона.

/2/ При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

/3/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.16 /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. Този устав на фондацията е приет на 26.04.2021 г. от Директора.

§. Настоящият Устав, влиза в сила от датата на вписването на фондацията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица при Агенция по вписванията.

Учредител

Виктор Брайков Стоянов